Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

REZOLUȚIA APROBATĂ ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE DE CĂTRE MEMBRII FARM

În ziua de 14 martie, producătorii agricoli, membri ai Federației Agricultorilor din Moldova, s-au întrunit în cadrul Adunării Generale. La eveniment au fost prezenți în jur de 200 de persoane, printre care oficiali din sector, reprezentanți ai programelor și proiectelor locale și internaționale din Moldova și ai asociațiilor de fermieri.

În urma prezentărilor și dezbaterilor, membrii Federației au adoptat rezoluția Adunării Generale, ce include principalele subiecte și probleme vizate în cadrul discursurilor. Rezoluția Adunării Generale a Federației a fost adoptată în calitate de document de poziție pentru anul 2019 și va fi transmisă  tuturor organelor guvernamentale vizate.

Va fi monitorizat procesul de luare a deciziilor de către factorii responsabili cu aplicarea ulterioară în practică pentru soluționarea problemelor abordate. În cazul estimării rezultatelor nesatisfăcătoare, va fi necesar de elaborat un plan de acțiuni la nivelul consiliului administrativ și adunării generale extraordinare pentru redresarea situației.

Membrii Federației constată că activitatea în sectorul agricol ca ramură strategică necesită o atenție și un suport mai semnificativ în perioada actuală. Problemele principale accentuate de agricultori, dar și domeniile unde este nevoie de implicare directă din partea instituțiilor statale și a partenerilor de dezvoltare sunt următoarele:

1.        Subvenționarea sectorului agricol

Subvenționarea agriculturii este una din pârghiile principale în capitalizarea și sporirea competitivității sectorului agricol autohton.  În acest context, Federația propune identificarea resurselor financiare suplimentare pentru crearea fondului de subvenționare în mărime 1, 5 miliarde MDL în scopul acordării suportului pentru toți depunătorii de dosare eligibile și pentru a nu acumula an de an restanțe față de producătorii agricoli.

2.        Finanțarea sectorului agricol

În sector, situația rămâne dificilă pentru asigurarea întregului proces de producere, inclusiv din motivul scumpirii în fiecare an a mijloacelor de producere în raport cu prețul de vânzare a produsului/mărfii, creditelor greu accesibile, în special pentru mijloacele circulante. Pentru redresarea situației și asigurarea activității operaționale, se solicită:

·        Atragerea proiectelor internaționale de creditare în scopul micșorării ratei dobânzii bancare, inclusiv cu parte de grant pentru sporirea competitivității, fiindcă investițiile în agricultură sunt în declin din cauza accesului limitat la finanțare, dar și din cauza încrederii reduse a fermierilor față de programele de asistență tehnică și cele de creditare existente la moment.

·        Elaborarea și adoptarea Legii cu privire la garantarea Creditului Agricol, care să prevadă crearea Fondului de Garantare a Creditului Agricol.

·        Adoptarea legii cu privire la creditul agricol, care ar asigura dobânzi rezonabile și interzicerea aplicării de către instituțiile financiare a comisioanelor nejustificate

3.        Irigarea

O problemă care persistă de mulți ani este confruntarea cu seceta, având un impact negativ asupra dezvoltării agriculturii. Soluționarea acesteia este posibilă prin urgentarea adoptării Regulamentului cu prevederile tehnice și normelor de reglementare a utilizării apelor subterane pentru irigare. De asemenea sunt necesare modificări la Codul apei, legii care ar permite utilizarea apelor subterane în scop de irigare, în special în zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafață, dar există suficiente rezerve de ape subterane.

Este necesar de majorat suportul pentru construcția sistemelor de irigare și a bazinelor de acumulare a apelor pluviale. Este important de echilibrat suportul investițional la dezvoltarea sistemelor de irigare, prin alocarea acestora atât la reabilitarea sistemelor vechi de irigare cât și pentru irigarea la scară mică.

4.        Cooperarea fermierilor 

Procesul de cooperare a fermierilor în agricultură continuă să fie unul lent în pofida faptului că asocierea este practic unica soluție pentru sporirea competitivității producției agricole și accesarea piețelor pentru fermierii mici și medii.

Politicile de dezvoltare a sectorului trebuie să se concentreze mai mult pe consolidarea procesului de cooperare, care va rezolva o gama largă de probleme cum ar fi transferul de cunoștințe și aplicarea inovațiilor, acces la finanțe și investiții, aprovizionarea cu inputuri de calitate, aspecte de marketing și alte probleme importante sectorului.

Formarea unui structuri instituționalizate responsabil de cooperarea fermierilor în cadrul MADRM.

Solicitarea sprijinului partenerilor de dezvoltare în inițierea programelor de asistență tehnică de lungă durată pentru dezvoltarea cooperativelor de marketing.

Organizarea punctelor de achiziții a producției agricole pentru diminuarea monopolului pe piață.

Promovarea stimulentelor pentru dezvoltarea cooperării, inclusiv modificarea Politicii fiscale care sa prevadă neaplicarea TVA și a Impozitului pe venit la tranzacțiile intre membrii Cooperativelor.

Compensarea cheltuielilor administrative ale Cooperativelor pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la înființarea lor în baza unor norme și regulamente elaborate de către MADRM și consultate cu organizațiile profesionale din  domeniu.

Asocierea în grupuri de producători și recunoașterea lor de către MADRM pentru crearea unor parcuri de tehnică agricolă - procurarea în comun a tehnicii inclusiv accesarea granturilor pentru prestarea serviciilor mecanizate.

5.        Dezvoltarea lanțurilor valorice

Un accent profund trebuie pus pe integrarea producătorilor agricoli în lanțul valoric, ceea ce este o sarcină mai dificilă și complexă și care solicită eforturi și atenție atât la asocierea acestora cât și la investiții, cunoștințe și conectarea la necesitățile consumatorului final.

De asemenea este importantă și cooperarea producătorilor agricoli, care are un rol esențial în integrarea acestora în rețelele de vânzări, în special cu amănuntul.

Soluții practice și realizabile în acest sens sunt:

·        Adoptarea Legii supermarketurilor, care ar prevedea ca cel puțin 50% din produsele agroalimentare comercializate in supermarketuri sa fie de origine autohtonă.

·        Procurarea produselor agro-alimentare pentru instituțiile preșcolare, de învățământ, instituțiile din domeniul ocrotirii sănătății, și alte instituții de stat, inclusiv a celor ce țin de Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și alte ministere, etc. prin intermediul achizițiilor publice doar de la producătorii autohtoni.

6.        Constrângeri de reglementare la funcționarea Gospodăriilor Țărănești

Cu toate că Gospodăriile Țărănești (de fermieri) dețin o pondere semnificativă în agricultura țării ele întimpină un șir de constrângeri în activitatea lor.

Pentru a eficientiza activitatea acestora sunt necesare modificări, și anume:

Se propune anularea obligațiunii Gospodăriilor Țărănești de a achita Primele de Asigurări Medicale Obligatorii de Stat pentru anii precedent și taxa de fondator la Bugetul Asigurării Sociale de Stat pentru anii precedenți (de la data fondării), în cazul în care Gospodăria nu a activat pe parcursul acestor ani. 

Se propune achitarea benevolă a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de către fondatorul GȚ, deoarece o bună parte din GŢ înregistrate dar din diferite motive nu activează.

Este necesară modificarea legislației privind activitatea GŢ cu introducerea dreptului pentru fondator de a-şi calcula salariu concomitent cu achitarea contribuțiilor adiacente. În condițiile actuale, fondatorii GȚ sunt în poziție defavorizată și pensia acestora va fi minimă.

Este necesar de reglementat permisiunea de reorganizare a GȚ in SRL la solicitarea fondatorului, deoarece actualmente GȚ trebuie să vândă patrimoniul către SRL.

Se propune de introdus măsuri de facilitare pentru crearea GT de către tineri (proceduri birocratice la înregistrare, pentru obținerea creditelor se necesită istorie de creditare etc.)

7.        Politici fiscale și de asigurare a riscurilor în agricultură

Aplicarea impozitului unic în agricultură.

Modificarea metodologiei de calcul a impozitului pe venit (multe întreprinderi în primele 9 luni de raportare au doar cheltuieli ce nu sunt luate în calcul la raportarea pe ultimele 3 luni cînd apar încasări dar se reduc cheltuielile).

Diversificarea și promovarea mecanismelor de asigurare a riscurilor în agricultură.

Adoptarea Legii privind acordarea despăgubirilor producătorilor agricoli în caz de calamități naturale.

8.        Servicii de extensiune rurală

Analiza recentă demonstrează necesitatea stringentă de creștere a capacităților serviciilor de extensiune, inclusiv reorientarea acestora către cerințele pieței.

Introducerea unui lot special pentru serviciile de extensiune, ce va include asistență complexă pentru implementarea proiectelor pilot în colaborare cu instituțiile științifice în scopul dezvoltării și testării tehnologiilor de adaptarea la schimbările climatice cu asigurarea ulterioară al transferului tehnologic către producători și informarea permanentă a acestora.

Introducerea unui lot special pentru serviciile de extensiune pentru oferirea asistenței tehnice la crearea și dezvoltarea cooperativelor de întreprinzător și grupurilor de producători cu obiectivul de integrare a producătorilor mici și medii în lanțurile valorice

9.        Problema zilierilor

O problemă aparte constituie necesitatea  de a analiza eficiența Legii Nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și propuneri de îmbunătățire.

DINAMICA PREȚURI
SONDAJ
Care este piaţa de interes pentru comercializarea produselor / serviciilor?